KẾ TOÁN TRỌN GÓI

Chi tiết sản phẩm

KẾ TOÁN TRỌN GÓI

 - Hạch toán kế toán, lập sổ sách kế toán, tính giá thành, ghi chép toàn bộ hệ thống 
sổ sách kế toán theo chuẩn mực.
-  Lập báo cáo tài chính theo quý, năm cho doanh nghiệp 
(Bảng cân đối kế  toán, Bảng cân đối phát sinh, Báo cáo kết quả  kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và Thuyết minh báo cáo tài chính theo quy định của Pháp luật kế toán tại VN)
- Tư vấn để doanh nghiệp nắm bắt kịp thời và cân đối được kế hoạch doanh thu, chi phí.
- Chịu trách nhiệm quyết toán thuế, báo cáo tài chính năm, giải trình với cơ quan thuế khi quyết toán thực tế. 
- Luôn sát sao với Doanh nghiệp để cập nhật thông tin, xử lý chi tiết chính xác nhất.

Từ khóa liên quan "KẾ TOÁN TRỌN GÓI"

   

Sản phẩm cùng nhóm "KẾ TOÁN TRỌN GÓI"

Sản phẩm

Hỗ trợ Online

0932 088 007